Joomla Free Template by FatCow Hosting
 • Banner_symposium_2017_b.jpg
 • Banner_symposium_2017_c.jpg
 • Banner_symposium_2018a.jpg

Notulen Ledenvergadering NVC 2012

Plaats: Hemminkzaal, Theater Odeon, ZwolleAanvang: 17.10 uur
Agendapunten:

 1. Opening (voorzitter)
 2. Notulen ledenvergadering 24 november 2011

Voorzitter heet alle aanwezigen welkom.

Notulen worden aangenomen en vastgesteld zonder opmerkingen op bijstellingen.

3. Financiën van de NVC (penningmeester)

- Kascommissie: F. Bergkamp en R. Woestenenk hebben de boekhouding betreffende 2011, inclusief balans, gecontroleerd en goed bevonden. Zij worden bedankt voor hun activiteiten.

- Vervanging 1 zittend kascommissielid per 1-1-2013: F. Bergkamp zal per 1-1-2013 vervangen worden door J. Leuvenink.

- Financiële balans: Opvallendste post in de exploitatie van 2011 is het hoge negatieve resultaat. Dit komt hoofdzakelijk door de niet in 2011 ontvangen inkomsten van het 2011 congres in Rotterdam (speciaal jubileumcongres 25 jaar SIHON). Het resterende congresresultaat is pas begin 2012 bijgeboekt. Verder is het bestuur van mening dat we een minimale bestemmingsreserve moeten hebben van 1x de organisatie van onze belangrijkste activiteit, een jaarlijks ledencongres. Dit is eind 2011 het geval en daarom is NVC een financiële gezonde vereniging met een stabiele basis.

- Contributie 2013: De contributie is sinds de oprichting niet verhoogd. Besloten wordt dat de contributie voor 2013 verhoogd wordt tot €30. Dit bedrag wordt weer teruggeven bij inschrijving voor het NVC congres. Omdat de NVC in 2013 niet zelfstandig een congres organiseert, maar in samenwerking met de ESCCA, zal het bestuur zich beraden op teruggave van de contributie bij deelname aan ESCCA congres en/of cursus.

 1. Werkgroepverslagen en -plannen 2013 (werkgroepen: AML-MRD, MDS, FCM en CLL)
  1. Werkgroep AML-MRD: geen verslag ontvangen, afwezig zonder bericht.
  2. Werkgroep MDS: geen verslag ontvangen, afwezig met bericht.
  3. Werkgroep FCM: geen verslag ontvangen, voorzitter is aanwezig. De structuur en samenstelling van de FCM wordt bediscussieerd. Het NVC bestuur heeft een organogram gemaakt waarin de FCM-WG omgevormd wordt tot een adviesorgaan om het NVC bestuur van advies te voorzien (dit is reeds besproken in de vergadering van de FCM WG in Woerden in juni j.l.). De ledenvergadering bespreekt de structuur waarin de FCM-WG een bredere samenstelling krijgt zodat de NVC-leden meer betrokken worden bij de activiteiten van de FCM-WG. Daarnaast zou een “denktank” gevormd dienen te worden die de NVC met advies dient. Het NVC bestuur zal zich over de voorgestelde structuur beraden in de volgende bestuursvergadering.
  4. Werkgroep CLL: verslag ontvangen, voorzitter is aanwezig.

In de 1e helft 2011 is door een aantal leden van de SKML nomenclatuurcommissie het plan opgevat om een CLL MRD rondzending voor geïnteresseerde laboratoria te gaan verzorgen. Hiervoor is vervolgens een CLL MRD werkgroep binnen de NVC gestart. Allereerst is geïnventariseerd welke laboratoria wilden meedoen. Uiteindelijk hebben 35 labs meegedaan met de eerste rondzending. De resultaten zijn plenair besproken op de SLML vergadering in Woerden in juni 2012. Vervolgens hebben de activiteiten stil gelegen tot recentelijk. Er is nu een discussie stuk geschreven om te komen tot een plan van aanpak wat tot doel heeft een richtlijn voor CLL MRD te publiceren per 1-1-2015. Het is de bedoeling om per 1-1-2014 aanbevelingen voor een Moab panel en bijbehorende fluorochromen te publiceren. In het plan van aanpak zal moeten worden beschreven hoe de metingen moeten worden uitgevoerd, hoe de rondzending moet worden verwerkt en hoe dit alles moet worden gefinancierd. Hierna moet de kwaliteit van de CLL MRD metingen worden geborgd via reguliere rondzendingen.

5. Secretariaat (secretaris):

- Ledenbestand

Per 15 november 2012 was het ledenaantal: 95 individuele leden en 13 institutionele leden. Totaal heeft de NVC 147 leden.

- Beleidsplan NVC (meerjarenplan) en huishoudelijk reglement

Zie de discussie bij FCM-WG.

- Bestuurswisselingsplan

Volgens statuten wordt een bestuurslid gekozen voor de duur van 3 jaar met 2x 3 jaar verlenging. Officieel loopt termijn voor Jan Willem Gratama, Frank Preijers en Ellen Kuiper-Kramer af op 1-1-2015 (na 9 jaar zitting). Om geleidelijke vervanging bestuursleden mogelijk te maken zal gestreefd worden naar een inloop van nieuwe bestuursleden vanaf 2013. Deze zullen als toehoorder aantreden tot moment van officiële aanstelling worden. Vervangingsplan: bestuurslid 1: 1-1-2014 (voorzitter of secretaris): het betreffend bestuurslid blijft adviseur tot 1-1-2015 om verlies van kennis te voorkomen. Bestuursleden 2 en 3 zullen per 1-1-2015 vervangen worden. Om te voorkomen dat een kennis vacuüm ontstaat binnen het bestuur kunnen bestuursleden 1 jaar na ontslag wederom verkiesbaar worden gesteld.

Indien leden belangstelling hebben voor een bestuursfunctie in de nabije toekomst worden zij verzocht dit aan de secretaris (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) kenbaar te maken.

- ESCCA Luxemburg 2013

De NVC zal november 2013 in samenwerking met de BVAC, LCA en de ESCCA het jaarlijkse congres en de cursussen organiseren in Luxemburg. Verslag en presentatie hiervan is gedaan tijdens de SKML sectie IMCD bestuursmededelingen in het middagprogramma van het NVC/SKML congres. De ESCCA conferentie zal plaatsvinden van 12 tot en met 16 november 2013. Het programma is gereed en wordt momenteel ingevuld. De congres site is de NCCK in Luxemburg, het centrum voor de Europese ministers. Het programma kent een andere aanpak dan voorheen en is zeer innovatief. Meer informatie is te vinden op: w ww.escca.eu/lux2013/

- Jaarverslag 2011

Geen opmerkingen

5. Educatieve activiteiten (Ellen Kuiper)

Basis van de educatieve activiteiten:

 • Jaarcongres
 • Samenwerking met sectie IMCD van de SKML
 • Voorjaarsbespreking sectie IMCD van de SKML
 • Almelo Conference: eens per 2 jaar
 • Workshops
 • Jaar van de Almelo Conference
 • Workshop flowcytometrie bij MDS
 • Voorjaarsbijeenkomst SKML, sectie IMCD
 • Jaarcongres 21/22 november in Zwolle i.s.m. Sectie IMCD van de SKML
 • Voorjaar: bijeenkomst sectie IMCD van de SKML
 • Najaar: geen jaarcongres, maar ESCCA in Luxemburg, incl. Cursus mede georganiseerd door NVC
 • Wellicht workshop, bijv. MDS
 • Ontwikkeling e-learningmodules i.s.m. NVML

2012

Plannen voor 2013

6. Rondvraag

Geen gebruik van gemaakt

7. Sluiting van vergadering 18.15 uur

 

21 november 2012

F. Preijers,

Secretaris NVC
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .